بیزینس

BUSINESS01

2GB SSD هارد دیسک
CPanel کنترل پنل

BUSINESS02

4GB SSD هارد دیسک
CPanel کنترل پنل

BUSINESS03

8GB SSD هارد دیسک
CPanel کنترل پنل

BUSINESS04

16GB SSD هارد دیسک
CPanel کنترل پنل

BUSINESS05

32GB SSD هارد دیسک
CPanel کنترل پنل

BUSINESS06

64GB SSD هارد دیسک
CPanel کنترل پنل