استارت آپ

STARTUP01

1GB SSD فضا
CPanel کنترل پنل
40GB ترافیک ماهیانه

STARTUP02

2GB SSD فضا
CPanel کنترل پنل
40GB ترافیک ماهیانه

STARTUP03

4GB SSD فضا
CPanel کنترل پنل
80GB ترافیک ماهیانه

STARTUP04

10GB SSD هارد دیسک
CPanel کنترل پنل
150GB ترافیک ماهیانه

STARTUP05

16GB SSD هارد دیسک
CPanel کنترل پنل
250GB ترافیک ماهیانه

STARTUP06

26GB SSD هارد دیسک
CPanel کنترل پنل
350GB ترافیک ماهیانه

STARTUP00

512MB SSD فضا
CPanel کنترل پنل
10GB ترافیک ماهیانه